Contact

CONTACTEER ONS

Via onderstaande kanalen staan wij steeds tot uw dienst.


+32 56 36 09 90

+32 473 56 40 60


info@ronan.be


INVULFORMULIER


Industrielaan 8A

B-8520 KUURNE

 
 
 
 

RONAN bvba, industrielaan 8A, B-8520 Kuurne

+32 56 36 09 90

+32 473 56 40 60

info@ronan.be

BTW BE 0639 775 079

(R) 2019


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

01.  Werken jullie internationaal ?

Voor nationale projecten contacteren wij u, en indien nodig komen wij ter plaatse.

Internationaal bedienen wij Europa, het Vereenigd Koninkrijk en Rusland. In deze gevallen vragen wij een pro forma vergoeding voor verplaatsing en verblijf als een voorbereidende meeting nodig geacht wordt.


02.  Wie contacteren met vragen, opmerkingen en/of problemen ?

Via bovenstaande kanalen wordt zoals vermeld binnen de 24 uur gereageerd en gekeken voor een antwoord of een oplossing.

Voor dringende zaken verwijzen wij u door tot een technisch bedrijf dat door daarvoor op voorhand is aangewezen.


03.  Kan een geplaatste bestelling geannuleerd worden ?

Alle orders worden projectmatig besteld en zijn doorgaans annuleerbaar tot maximum 10 dagen vóór levering

Normaliter wordt maar tot bestelling overgegaan op het moment dat een project concreet is uitgewerkt en goedgekeurd.

mocht er alsnog laattijdig een annulatie zijn, zijn reeds verstrokken voorschotten als kostendekking voor gedane inspanningen


04.  Hoe kan ik een defect product retournenen ?

Ten allen tijde moet er eerst melding gemaakt worden van een defect (foto, garantieformulier)

Na goedkeuring van omruiling wordt u op de hoogte gebracht of wij al dan niet het defect toestel terug nemen, of u het kan liquideren.

De product-garantie-periodes zijn hier van toepassing, tenzij anders overeen gekomen.


05.  Hoe lang duurt het alvorens ik mijn bestelling ontvang ?

Bij een vooraf gecomuniceerd project wordt een leveringsdatum vooraf vast gesteld.

Voor normale aankopen zijn de vaste levertermijnen van toepassing

- 1 week voor Coreline

- 3-5 weken voor high-end toestellen

- 5-8 weken voor configuratie artikelen en outdoor

- 8-10 weken voor Specials

ARTIKEL 1

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen. verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkopen met en door ons. aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de klant, zelfs bij herhaling,

rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige verkoopsvoorwaarden als de regels het contract tussen onszelf en de koper regerend.

ARTIKEL 2

Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, tarieven, diskettes, enz. dienen als inlichtingen te worden beschouwd; de prijzen die worden aangerekend zijn steeds de prijzen van de dag.

ARTIKEL 3

Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 30 % van de kostprijs van de goederen, inclusief de BTW, of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.

ARTIKEL 4

In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de aflevering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de levering te dekken.

ARTIKEL 5

De goederen worden geacht steeds verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen; ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risico van de klant, onafgezien de zending franco, fob of cif gebeurt.

ARTIKEL 6

Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de koop-verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zonder schadevergoeding.

ARTIKEL 7

Voor bestellingen en leveringen beneden de 350 EUR exclusief BTW, zijn wij gerechtigd voor administratiekosten een forfaitair bedrag van 15 EUR, exclusief BTW, in rekening te brengen, benevens eventuele portkosten.

ARTIKEL 8

De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan; zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen, waarin de onderdelen -door ons verkocht- zijn geïncorporeerd.

en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 30 % van de kostprijs van de goederen, inclusief de BTW, of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.

ARTIKEL 9

Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de levering/verzending van de factuur; klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de aflevering/aanvaarding te worden geformuleerd; elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk. Alle klachten dienen met een aangetekend schrijven te worden geformuleerd. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de

klant echter recht heeft op enige welkdanige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken; klachten wegens niet-conformiteit, na verwerking, zijn dienvolgens niet ontvankelijk.

ARTIKEL 10

De betaling van de facturen dient op de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de 8 dagen. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidintrest verschuldigd ten belope van 12 % op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom inclusief BTW.

ARTIKEL 11

Eventuele schriftelijk overeengekomen kortingen voor contante betaling mogen slechts worden afgetrokken, zo alle voorgaande facturen door de debiteur zijn betaald, zelfs al is de eventuele vervaldag ervan nog niet aangebroken.

ARTIKEL 12

Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief die zonder gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verdere inmorastelling de totaliteit van de schulden van de koper opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.

ARTIKEL 13

Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de koper, inclusief wanbetaling (niet of niet-tijdige betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2975 EUR.

ARTIKEL 14

Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuldvernieuwing; zulks impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting, onderhavige verkoopsvoorwaarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze zijn geaccepteerd door de betrokkene en geavaliseerd door een derde, solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysisch persoon is, doch een morele. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen. In elk geval zal de koper de verdisconteringkosten ten zijne laste moeten nemen, welke hem door ons afzonderlijk zullen worden aangerekend.

ARTIKEL 15

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden. Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de koper, inclusief wanbetaling (niet of niet-tijdige

betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2975 EUR.

ARTIKEL 16

Recyclagebijdrage - Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte verlichtingsapparaten en ontladingslampen, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waalse gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier

als aparte kost op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.

ARTIKEL 17

Bijzondere vooprwaarden op offerte, gaan ten aller tijden de Algemene voorwaarden te boven.

Copyright @ All Rights Reserved